Nabór na Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie" edycja 2024/2025

Z uwagi na preferowaną przez uczestników poprzednich edycji, zdalną formę uczestnictwa studia prowadzone są w trybie zdalnym przez platformę Microsoft Teams. (tylko pierwszy zjazd odbędzie się w formie stacjonarnej). Wszystkie wykłady wygłoszone w czasie studiów są rejestrowane w formie audio-video i udostępniane studentom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii wykładowej i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach, jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (m.in. Word, Excel, Power Point, Outlook, OneDrive).

Kryteria kwalifikacji

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie (niezależnie od kierunku)

Termin zapisów oraz składania dokumentów

Do wyczerpania limitu miejsc

Limit przyjęć

60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata za studia

5000zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2500 zł).

Indywidualne numery rachunków bankowych rozsyłane będą uczestnikom studiów po zakończeniu rekrutacji. W ramach studiów możliwe jest zdobycie także certyfikatu potwierdzającego kompetencje wydanego przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska:

a) Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 (opłata dodatkowa 350 zł netto, oprócz czesnego);

ALBO

b) Auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 (opłata dodatkowa 600 zł netto, oprócz czesnego).

Wymagane dokumenty (wszystkie w formie elektronicznej - przesyłane za pomocą formularza zgłoszenia)


1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP

2. Skan ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP. Zamiast skanu załączyć można kwestionariusz podpisany profilem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pobierz kwestionariusz w PDF

Zostań naszym absolwentem

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z innych uniwersytetów. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa niezbędnych do wykonywania obowiązków IOD.

 
 

© 1364-2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie